Privatlivspolitik for Vesteregnensfolkedansere.

Revideret senest maj 2018

I forbindelse med dit medlemskab i Vesteregnensfolkedansere behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Vesteregnensfolkedansere.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Vesteregnensfolkedansere. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vesteregnensfolkedansere er dataansvarlig – kontaktinformation

Vesteregnensfolkedansere er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vesteregnensfolkedansere kan kontaktes se hjemmesiden.

CVR-nr: 36244143

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et medlemskab i Vesteregnensfolkedansere. Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem Vesteregnensfolkedansere.

hvilket omfatter:

– orientering om Vesteregnensfolkedansere aktiviteter i foreningen, eksempelvis på hjemmesiden.

– håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne

– opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent

– afholdelse af sociale arrangementer.

– brug af situationsbilleder taget i forsamlingshuset eller andre steder hvor vi danser.

– opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

– hvis du som frivillig indtræder i Vesteregnensfolkedanseres bestyrelse, vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail og telefon blive delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i

persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er

udøvelse af den idrætsaktivitet (folkedans), som du selv har ønsket at deltage i og som er nærmere beskrevet

under formålet ovenfor.

Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3,

idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed].

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

– Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og

kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af [kontaktoplysninger som navn, køn, adresse,

– Økonomisystem

– Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Vesteregnensfolkedansere indhentes alene hos dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efterkalenderåret for din

udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller

lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse

regler/formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger

om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle

sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få

begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte

en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt

og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden

uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du

finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler

dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata

på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende

privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.