Vedtægter for Vesteregnens Folkedansere

 

 • 1.

Foreningens navn er Vesteregnens Folkedansere. Foreningen er medlem af DGI.

 • 2.

Foreningens formål er at fremme det festlige og det folkelige samvær og det kulturelle islæt.

 • 3.

Foreningen har selvstændig økonomi og ledelse.

 • 4.

Foreningen optager alle voksne, når disse underkaster sig og overholder foreningens love. Medlemmer deles i aktive og passive evt. æresmedlemmer. Aktive medlemmer er stemmeberettige og valgbare til bestyrelsen og udvalg, når de opfylder de forpligtelser, der påhviler dem, såsom kontingent og lign.

 • 5.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes en gang årlig. Under ansvar for denne ledes foreningen af bestyrelsen, der har den udøvende myndighed i alle foreningens anliggende.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 1/3 af de aktive medlemmer er mødt. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer fremsætter ønskes herom (skriftlig) med motiveret dagsorden.

 • 6.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. Begge køn skal helst være repræsenteret.

 • 7.

Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer. Alle valg er skriftlige.

Beslutninger tages med almindelig stemme flertal. Står stemmerne lige bortfalder forslaget, bortset fra paragrafændringer, som kræver 2/3 majoritet. På generalforsamlingen skal følgende sager behandles:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Revideret regnskab fremlægges.
 5. Næste års budget og arbejde
 6. Valg (bestyrelsesmedlemmer og revisor)
 7. Eventuelt.

Forslag og spørgsmål, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftlig til formanden mindst 8 dage før.

 • 8.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Man vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Regnskabet aflægges for bestyrelsen ved årets slutning.

Regnskabsåret går fra april til april. Generalforsamlingen afholdes i april og bekendtgøres senest 14 dage før. Sekretæren fører protokollen.

 • 9.

Foreningen tegnes af formanden, hvis denne har forfald indtræder næstformanden.

 • 10.

Opløsning af foreningen kan ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og der kræves ¾ af de afgiven stemmer. Er der ikke mødt tilstrækkeligt aktive medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel.

 • 11.

Hvis foreningen opløses skal dens eventuelle midler gå til et velgørende formål.

 

Vedtaget af generalforsamlingen i april 1977.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 28. oktober 2014.

 

Pva. Bent Viborg